Všeobecné podmínky CK

Všeobecné smluvní podmínky CK

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY DK TRAVEL s.r.o.

(nedílná součást cestovní smlouvy, platné od 1.7. 2017)

Všeobecné smluvní podmínky mezi zákazníkem a DK TRAVEL s.r.o. (dále jen CK) upravující práva a povinnosti smluvních stran při prodeji zájezdů ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník), nebo ubytovacích, stravovacích, dopravních a jiných služeb cestovního ruchu jako i služeb dle individuálního požadavku zákazníka.

1. SMLOUVA O ZÁJEZDU, REALIZACE ZÁJEZDU

Smlouva o zájezdu se uzavírá mezi cestovní kanceláří (pořadatelem zájezdu) a zákazníkem. Smlouva může být uzavřena přímo v cestovní kanceláři nebo prostřednictvím jejího obchodního zástupce (prodejce). Prodejce jedná na základě a v mezích uzavřené obchodní smlouvy a udělené plné moci. Zákazník vyplní přihlášku CK a tím zmocňuje prodejce k převedení peněz na účet CK. Zákazník je oprávněn si nechat předložit dokument, který osvědčuje způsobilost prodejce uzavírat cestovní smlouvy jménem cestovní kanceláře, pro kterou je zájezd zprostředkován.

(1) Smlouvou o zájezdu se CK zavazuje, že zákazníkovi poskytne zájezd a zákazník se zavazuje, že zaplatí všechny sjednané služby dle smlouvy. Bez zaplacení celkové ceny zájezdu nemá zákazník nárok na čerpání služeb.

(2) Návrh smlouvy o zájezdu předkládá zákazníkovi CK nebo prodejce. Jedno vyhotovení je po jejím uzavření cestovní kancelář povinna předat zákazníkovi. Spolu se smlouvou o zájezdu je CK povinna předat zákazníkovi doklad o pojištění CK vystavený pojišťovnou a tyto všeobecné smluvní podmínky.  

(3) Smlouva o zájezdu musí být písemná a musí obsahovat:

a) označení smluvních stran,

b) vymezení zájezdu: uvedení data zahájení a ukončení a všech služeb cestovního ruchu zahrnutých do ceny zájezdu, dále i místa poskytnutí a dobu trvání, údaje o ubytování, včetně turistické kategorie ubytování, dopravu, údaj o druhu, nástupním místu, dále údaj o trase ceny, stravování a údaj o jeho způsobu a rozsahu.

c) údaj o ceně zájezdu včetně časového rozvrhu plateb a výše zálohy, dále i poplatky, které nejsou zahrnuty do souhrnné ceny,

 (5) Realizace zájezdu je podmíněna dosažením minimálního počtu zákazníků 35 osob. CK informuje písemně zákazníka o zrušení zájezdu nejpozději 7 dní před zahájením zájezdu.

 

2. ZVÝŠENÍ CENY ZÁJEZDU

(1) CK může zvýšit cenu zájezdu, zvýší-li se do 21. dne před sjednaným okamžikem zahájení zájezdu a) cena za dopravu včetně cen pohonných hmot, b) platby spojené s dopravou, jako jsou letištní, přístavní či jiné poplatky zahrnuté v ceně zájezdu, nebo c) směnný kurs české koruny použitý pro stanovení ceny zájezdu v průměru o více než 10 %.

(2) Písemné oznámení o zvýšení ceny musí být zákazníkovi odesláno nejpozději 21 dní před zahájením zájezdu, jinak cestovní kanceláři nevznikne právo na zaplacení rozdílu v ceně zájezdu.

3. PODROBNÉ INFORMACE O ZÁJEZDU

(1) CK je povinna nejpozději 7 dnů před zahájením zájezdu zaslat zákazníkovi další podrobné a pro zákazníka důležité údaje o všech skutečnostech, které zná, nejsou-li již obsaženy ve smlouvě o zájezdu. Podrobné informace musí obsahovat především:

A) údaje o osobě, na niž se lze během zájezdu obrátit v nesnázích s žádostí o pomoc, především jméno, adresu a číslo telefonu místního zástupce pořadatele a adresu a telefonní číslo zastupitelského úřadu.

B) pokud je nutné, předá CK zákazníkovi v téže lhůtě letenku, poukaz k ubytování nebo stravování, doklad nutný pro poskytnutí fakultativních výletů nebo jiný doklad, jehož je pro uskutečnění zájezdu třeba.

(2) Je-li smlouva o zájezdu uzavřena v době kratší než 7 dnů před zahájením zájezdu, musí CK svoji povinnost předání podrobných informací splnit v den uzavření cestovní smlouvy.

4. ZMĚNA PODMÍNEK SMLOUVY ZE STRANY CK

(1) Je-li CK nucena z objektivních důvodů před zahájením zájezdu změnit podmínky smlouvy, navrhne zákazníkovi změnu smlouvy o zájezdu. Pokud navrhovaná změna cestovní smlouvy vede i ke změně ceny zájezdu, musí být v návrhu nová cena uvedena.

(2) Nesouhlasí-li zákazník se změnou smlouvy, má právo od smlouvy odstoupit; CK určí lhůtu pro odstoupení, která nesmí být kratší než 5 dnů a musí skončit před zahájením zájezdu. Neodstoupí-li zákazník od smlouvy v určené lhůtě, má se za to, že se změnou smlouvy souhlasí.

(3) Cestovní kancelář je oprávněna provést účelné programové změny, zejména z důvodů organizačních či klimatických (např. jiná časová posloupnost navštívených míst, změna trasy z časových důvodů). Tyto programové změny činí CK zásadně s cílem zajistit bezproblémový průběh zájezdu. Rozsah a kvalita poskytovaných služeb musí být v úhrnu zachována a cena zájezdu se z důvodu provedení uvedených změn nemění. Zákazník nemá v těchto případech právo odstoupit od smlouvy bez povinnosti uhradit odstupné, ledaže jde o změny podstatné.

5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY -  ZÁKAZNÍK

(1) Před zahájením zájezdu může zákazník písemně oznámit CK, že se zájezdu místo něho zúčastní jiná osoba v oznámení uvedená. Dnem doručení oznámení se osoba v něm uvedená stává zákazníkem. Oznámení musí obsahovat prohlášení nového zákazníka, že souhlasí s uzavřenou smlouvou o zájezdu. Tuto skutečnost musí zákazník oznámit CK nejpozději 7 dní před zahájením zájezdu. Kratší lhůtu lze ujednat, je-li smlouva uzavřena v době kratší než 7 dní před zahájením zájezdu.

(2) Původní a nový zákazník společně a nerozdílně odpovídají za zaplacení ceny zájezdu a úhradu nákladů, pokud takové náklady cestovní kanceláři v souvislosti se změnou zákazníka vzniknou.

6. USTANOVENÍ PŘI ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

(1) Zákazník může před zahájením zájezdu od smlouvy odstoupit vždy, avšak CK jen tehdy, byl-li zájezd zrušen nebo porušil-li zákazník svou povinnost.

(2) Odstoupil-li zákazník od smlouvy nebo odstoupila-li CK od smlouvy z důvodu zrušení zájezdu před jeho zahájením, nabídne CK zákazníkovi náhradní zájezd celkově odpovídající alespoň tomu, co bylo původně ujednáno, pokud je v pořadatelových možnostech takový zájezd nabídnout.

(3) Při uzavření smlouvy podle výše uvedených podmínek se platby uskutečněné na základě původní smlouvy považují za platby podle nové smlouvy. Dohodnou-li se strany o náhradním zájezdu, nemá CK právo zvýšit cenu, i když je náhradní zájezd vyšší jakosti. Je-li náhradní zájezd nižší jakosti, vyplatí CK zákazníkovi rozdíl v ceně bez zbytečného odkladu.

(4) Zruší-li CK zájezd ve lhůtě kratší než 20 dnů před jeho zahájením, uhradí zákazníkovi penále ve výši 10 % z ceny zájezdu. Právo zákazníka na náhradu škody tím není dotčeno.

(5) CK se zprostí odpovědnosti za škodu a povinnosti zaplatit pokutu důkazem, že zájezd byl zrušen z důvodu nedosažení dostatečného počtu účastníků pro realizaci zájezdu nebo vzhledem k vyšší mocií  

7. ODSTUPNÉ PŘI ZRUŠENÍ SMLOUVY – ZÁKAZNÍK

(1) Odstoupí-li od smlouvy zákazník z jiného důvodu, než je porušení povinnosti CK nebo odstoupí-li od smlouvy CK pro porušení povinnosti zákazníka, zaplatí zákazník odstupné z ceny zájezdu, a to následovně:

  • do 45 dní a více před rozhodnou událostí 10%
  • 44 - 30 dní 20 %
  • 29 – 15 dní 50 %
  • 14 – 8 dní 75 %
  • 7 – 3 dny 90 %
  • 2 dny a méně 100 %.

V případě stornování ze závažných důvodů může být zákazník chráněn pojištěním, které uzavře prostřednictvím CK.

(2) Odstoupí-li zákazník od smlouvy proto, že CK porušila svou povinnost, nemá zákazník povinnost platit odstupné. To platí i tehdy, nebyl-li zákazníkovi poskytnut náhradní zájezd.

8. ODPOVĚDNOST CK, REKLAMACE ZÁJEZDU

(1) Nemá-li zájezd vlastnosti, o nichž CK zákazníka ujistila, zajistí CK nápravu, pokud si nevyžádá neúměrné náklady. Nezjedná-li CK nápravu ani v přiměřené lhůtě, může si zákazník zjednat nápravu sám a CK mu nahradí účelně vynaložené náklady.

(2) Vyskytnou-li se po odjezdu podstatné vady zájezdu a nepřijme-li CK opatření, aby zájezd mohl pokračovat, nebo odmítne-li zákazník takové opatření z řádného důvodu, zajistí CK na své náklady přepravu zákazníka na místo odjezdu, popřípadě na jiné ujednané místo.

(3) Nelze-li pokračování zájezdu zajistit jinak než prostřednictvím služeb cestovního ruchu nižší jakosti, než jakou určuje smlouva, vrátí CK zákazníkovi rozdíl v ceně.

(4) Zajistí-li pořadatel pokračování zájezdu s vyššími náklady, jdou takové náklady k jeho tíži.

(5) Má-li zájezd vadu a vytkl-li ji zákazník bez zbytečného odkladu, má zákazník právo na slevu z ceny ve výši přiměřené rozsahu a trvání vady. Právo na slevu z ceny nebude přiznáno, jestliže zákazník své právo neuplatní ani do 1 měsíce od skončení zájezdu ani u něho, ani u osoby, která uzavření smlouvy zprostředkovala.

(6) Zákazník je povinen uplatnit reklamaci včas bez zbytečného odkladu tak, aby mohla být sjednána náprava, pokud možno na místě samém. Uplatnění reklamace na místě samém umožní odstranění vady okamžitě, zatímco s odstupem času se ztěžuje průkaznost a objektivnost posouzení a řádného vyřízení reklamace. Pokud nedojde k vyřízení reklamace na místě, je vhodné sepsat s pověřenou osobou na místě pobytu reklamační protokol.

(7) CK se může odpovědnosti za škodu způsobenou porušením právní povinnosti zprostit jen tehdy, prokáže-li, že tuto škodu nezavinila ona ani jiní dodavatelé služeb cestovního ruchu poskytovaných v rámci zájezdu a škoda byla způsobena a) zákazníkem, b) třetí osobou, která není spojena s poskytováním zájezdu, pokud tuto skutečnost nebylo možné předpokládat nebo byla nevyhnutelná, nebo c) neodvratitelnou událostí, které nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat.

(8) Ocitne-li se po zahájení zájezdu zákazník v nesnázích, poskytne mu CK neprodleně pomoc.

(9) CK odpovídá zákazníkovi za splnění povinností ze smlouvy o zájezdu bez zřetele na to, zda v rámci zájezdu poskytují jednotlivé služby cestovního ruchu jiné osoby. Při porušení povinnosti, za niž odpovídá, nahradí CK zákazníkovi vedle škody na majetku také újmu za narušení dovolené, zejména byl-li zájezd zmařen nebo podstatně zkrácen.

(10) Umožňuje-li mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, omezení výše náhrady škody vzniklé porušením povinnosti ze smlouvy o zájezdu, hradí CK škodu jen do výše tohoto omezení. To neplatí, byla-li škoda způsobena úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.

9. Zpracování osobních údajů

(1) Podpisem smlouvy o zájezdu nebo podpisem objednávky zákazník vyslovuje souhlas s tím, aby v souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění CK zpracovávala a shromažďovala jeho osobní údaje poskytnuté ji za účelem zajištění zájezdu a dalších služeb, a to pouze ke své činnosti a za účelem propagace služeb cestovního ruchu poskytovaných CK. Za tímto účelem budou data zpracovávána po dobu 5 let ode dne udělení tohoto souhlasu. Po uplynutí této lhůty je povinna cestovní kancelář tyto údaje zákazníka zlikvidovat. Poskytnutá osobní data zákazníka budou zpracovávána CK automatizovaně i manuálně a v elektronické i tištěné formě.
(2) Povinnost zákazníka poskytnout osobní údaje nevyplývá ze zákona, bez jejich poskytnutí však nemůže být uzavřena a plněna smlouva o zájezdu.
(3) Zákazník má právo na opravu osobních údajů a na informace o osobních údajích, které CK zpracovává, a to v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem o ochraně osobních údajů.
(4) Při zpracovávání osobních údajů zákazníka je CK povinna dbát, aby zákazník neutrpěl újmu na svých právech, zejména právu na zachování lidské důstojnosti a dbát na ochranu před neoprávněným zasahováním do jeho soukromého a osobního života.
(5) Zákazník má právo souhlas se zpracováním jeho osobních dat kdykoli písemnou formou odvolat. V případě zpracovávání, shromažďování a využití podrobností o elektronickém kontaktu pro elektronickou poštu zákazníka má zákazník právo zdarma odmítnout souhlas s využitím jeho elektronického kontaktu i při zasílání každé jednotlivé zprávy i způsobem uvedeným v obdrženém obchodním sdělení cestovní kanceláře dle citovaného zákona č. 480/2004 Sb. v platném znění.
(6) V případě, že zákazník uzavírá smlouvu o zájezdu i ve prospěch třetích osob, podpisem smlouvy potvrzuje, že je oprávněn k poskytnutí jejich osobních údajů a pokud uděluje za tyto třetí osoby souhlas ke zpracování osobních údajů prohlašuje, že je k poskytnutí takového souhlasu zmocněn.

 

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

(1) Zákazník podpisem smlouvy o zájezdu potvrzuje, že se seznámil s jejím obsahem, zejména s rozsahem objednaných služeb, podmínkami pojištění ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb., podmínkami cestovního pojištění, jakož i s podmínkami úhrady odstupného, které je v případech stanovených touto smlouvou povinen uhradit CK. Zákazník bere na vědomí, že pojistné podmínky a podmínky odstupného jsou nedílnou součástí smlouvy, souhlasí s nimi, a to jménem všech spolucestujících osob, ve prospěch kterých smlouvu uzavírá.

(2) Zákazník je povinen při sjednání smlouvy o zájezdu uhradit min. 25 % z ceny zájezdu, u jednodenních zájezdů 100 % z ceny zájezdu. Druhá záloha do výše 50 % je splatná         3 měsíce před odjezdem, doplatek pak 1 měsíc před odjezdem. Záloha i doplatek musí být uhrazeny v termínu splatnosti, jinak bude klientovi zaslána upomínka. Pokud klient na upomínku nereaguje, CK mu zasílá upomínku doporučeně poštou. V tomto případě je CK oprávněna účtovat manipulační poplatek ve výši 100 Kč.

(3) Zákazník je povinen uhradit škodu na majetku, kterou způsobí CK nebo na majetku třetí osoby (např. majetek hotelu, vybavení apartmánu).

(4) Zákazník je osobně zodpovědný za správnost jím uvedených osobních údajů.

(5) Zákazník je povinen zajistit si platné cestovní doklady včetně víz a dalších náležitostí potřebných pro vycestování do konkrétní destinace.

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD DK TRAVEL s.r.o.

1. Předmět

Tento reklamační řád upravuje rozsah, podmínky a způsob uplatňování práv zákazníka za vady zájezdu, poskytnuté jednotlivé služby nebo prodaného zboží a jejich vyřizování, vyplývající z odpovědnosti cestovní kanceláře DK TRAVEL s.r.o., IČ: 058 12 810, se sídlem V uličce 137, 294 43 Vlkava, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu Praze, oddíl C, vložka 271241, (dále jen „CK“)

2. Uplatňování reklamací

(1) Uplatnění práva zákazníka z vadného plnění za vady zájezdu, či jednotlivých služeb (dále jen „reklamace“) musí být učiněno vážně, určitě a srozumitelně.

(2) Při uplatňování reklamace je zákazník povinen uvést jméno, příjmení, adresu, datum, a obsah reklamace, dále jaký způsob vyřízení reklamace požaduje. Svou reklamaci musí řádně zdůvodnit a podle možnosti i průkazně skutkově doložit.

(3). Reklamace musí být podána písemně a takto doručena do sídla společnosti. V případě ústní reklamace takto učiní zákazník, zástupci CK, který povinen sepsat se zákazníkem reklamační protokol, resp. potvrzení o přijetí reklamace. V protokolu je povinen uvést, osobní údaje zákazníka, kdy zákazník reklamaci uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace zákazník požaduje; a dále datum a způsob vyřízení reklamace. Jestliže zákazník zároveň předá zástupci kanceláře písemnosti, popř. jiné podklady týkající se reklamace, musí být tato skutečnost v protokolu výslovně uvedena. Protokol, resp. potvrzení o přijetí reklamace podepíše sepisující zástupce CK i zákazník, který podpisem vyslovuje souhlas s jeho obsahem.

(4). Uplatnění reklamace může zákazník provést v jakékoliv formě s uvedením data, předmětu reklamace a požadovaného způsobu vyřízení reklamace. Průvodce zájezdu nebo jiný CK pověřený zástupce je povinen sepsat se zákazníkem reklamační protokol, resp. vydat písemné potvrzení o přijetí reklamace.

(5). Nevytkne-li zákazník vadu zájezdu bez zbytečného odkladu vlastním zaviněním, soud mu právo na slevu z ceny nepřizná, jestliže CK namítne, že zákazník své právo neuplatnil ani do jednoho měsíce od skončení zájezdu.

(6). Práva z odpovědnosti za vady prodaného zboží zaniknou, nebyla-li uplatněna do 24 měsíců ode dne převzetí.

3. Vyřizování reklamací

(1) CK je povinna zákazníkovi vydat písemné potvrzení o tom, kdy zákazník reklamaci uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace zákazník požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

(2). Uplatní-li zákazník reklamaci, je CK pověřený zaměstnanec povinen po potřebném prozkoumání skutkových a právních okolností rozhodnout o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této doby se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace zákazníkem, pokud se zákazníkem nebude dohodnuta delší lhůta.

4. Součinnost zákazníka při vyřizování reklamací

(1) Zákazník je povinen poskytnout součinnost potřebnou k vyřízení reklamace, zejména podat informace, předložit doklady prokazující skutkový stav. Vyžaduje-li to povaha věci, musí zákazník umožnit průvodci či jinému zástupci CK a zástupci dodavatele služby přístup do prostoru, který mu byl poskytnut k ubytování apod., aby se mohli přesvědčit o oprávněnosti reklamace.

(2) V případech, kdy zákazník čerpá služby bez přítomnosti průvodce CK či jiného kanceláří pověřeného zástupce a poskytnutá služba má vady, doporučuje CK, aby zákazník včas a řádně uplatnil reklamaci i vůči poskytovatelům těchto služeb v tuzemsku či v zahraničí.

5. Způsoby vyřízení reklamace

(1) V případech, kdy je reklamace posouzena jako zcela nebo zčásti důvodná, spočívá vyřízení reklamace v bezplatném odstranění vady služby, v případech, kdy je to možné, i v poskytnutí náhradní služby. V závislosti na rozsahu a trvání vady má zákazník právo na přiměřenou slevu z ceny. Tím není dotčeno právo zákazníka, v případech stanovených v právních předpisech či v případech výslovně sjednaných s CK od smlouvy odstoupit.

(2). V případech, kdy je reklamace posouzena jako nedůvodná, je zákazník písemně informován o důvodech zamítnutí reklamace.

(3). Nastanou-li okolnosti, jejichž vznik, průběh a příp. následek není závislý na vůli, činnosti a postupu CK (vyšší moc) nebo okolnosti, které jsou na straně zákazníka, na jejichž základě zákazník zcela nebo zčásti nevyužije objednané, zaplacené a CK zabezpečené služby, nevzniká zákazníkovi nárok na vrácení zaplacené ceny nebo na slevu z ceny.

6. Ostatní ustanovení

(1) V ostatním platí ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele.

(2) V souladu s ustanovením § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, CK informuje zákazníka o možnosti řešit případné spory vyplývající ze smluv uzavřených s kanceláří prostřednictvím subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, Praha 2, PSČ 120 00, internetová adresa www.coi.cz.

7. Závěrečná ustanovení

Tento Reklamační řád nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2017