Smluvní podmínky CA

Smluvní podmínky

Obchodní podmínky cestovní agentury DK TRAVEL s.r.o.

(platné a účinné od 1.5.2017)

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Internetový portál www.viatravel.cz je provozován společností DK TRAVEL s.r.o.,  IČ: 05812810, se sídlem V uličce 137, 294 43 Vlkava, společnost je zapsána u Městského soudu Praze, oddíl C, vložka 271241  

2. Společnost DK TRAVEL s.r.o. je cestovní agenturou (dále jen „cestovní agentura“) zajišťující autorizovaný prodej zájezdů českých a německých cestovních kanceláří a dále zajišťující prodej jednotlivých služeb cestovního ruchu a prodej věcí souvisejících s cestovním ruchem.

3. Cestovní agentura zajišťuje prodej zájezdů a produktů cestovních kanceláří, které mají uzavřenou řádnou pojistnou smlouvu pro případ úpadku, jak požaduje zákon č. 214/2006 Sb. o některých podmínkách podnikání v cestovním ruchu.

4. Cestovní agentura má se všemi cestovními kancelářemi, jejichž produkty nabízí prostřednictvím on-line systému, provozovaného na internetové doméně http://www.viatravel.cz, uzavřenu řádnou smlouvu o zprostředkování prodeje zájezdů a služeb cestovního ruchu. Na základě této smlouvy je cestovní agentura oprávněna uzavírat s klienty jménem příslušného pořadatele zájezdu Smlouvu o prodeji služeb cestovního ruchu nebo Smlouvu o zájezdu a svým jménem inkasovat sjednanou cenu za zájezd a další služby objednané klientem.

5. Právní vztahy mezi cestovní agenturou a klienty se řídí právem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění. Veškeré případné spory mezi cestovní agenturou a klienty budou řešeny obecnými soudy ČR.

6. Komunikace mezi cestovní agenturou a klienty se uskutečňuje v českém jazyce, není-li dohodnuto jinak.

Pro účely doručování klient souhlasí s:

          a) doručováním na adresu, kterou uvede ve své objednávce či smlouvě, pokud písemně nesdělí jinou adresu pro účely doručování,

          b) tím, že za doručenou zásilku se považuje i odmítnutí písemnosti klientem nebo její nepřevzetí a vrácení zpět a účinek doručení nastává okamžikem vrácení nedoručené zásilky do sídla společnosti.

          c) tím, že kontaktní adresou cestovní agentury je výlučně sídlo společnosti. 

7. Cestovní agentura prohlašuje, že všechny osobní údaje klientů jsou zpracovávány dle zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Osobní údaje poskytnuté klientem zpracovává na dobu neurčitou, do odvolání souhlasu klientem. Všechny osobní údaje jsou shromažďovány a zpracovávány výhradně za účelem zajištění služeb poptávaných klientem a dále nabízení zboží a služeb nabízených cestovní agenturou. Souhlas se zpracováním osobních údajů může klient kdykoliv zrušit písemně e-mailem na adrese info@viatravel.cz a cestovní agentura tyto údaje dle zákona bezodkladně zlikviduje.

 

PODMÍNKY PROVOZU

1. Cestovní agentura zveřejňuje na internetovém portálu www.viatravel.cz nabídky zájezdů jednotlivých českých i německých cestovních kanceláří, a to způsobem umožňujícím uživatelům vyhledávání zájezdů na základě jimi zadaných kritérií a provedení jejich orientačního srovnání.

2. Nabídka zprostředkovávaných zájezdů zveřejněných na internetovém portálu www.viatravel.cz je sestavována na základě elektronicky přijímaných dat od cestovních kanceláří - pořadatelů zájezdů. Pořadatelé zájezdů data pravidelně aktualizují na základě svého uvážení a potřeb. Cestovní agentura nezodpovídá za jejich správnost a případné následné změny.

 

OBJEDNÁVKA

1. Cestovní agentura rezervuje zájezd u pořádající cestovní kanceláře pro klienta po obdržení úplně a správně vyplněného objednávkového formuláře uvedeného na webových stránkách www.viatravel.cz, a to bez dalšího prověření u klienta, případně pokud je objednávka učiněna telefonicky, nebo emailem.

V okamžiku, kdy je ze strany cestovní kanceláře potvrzeno, že je požadovaný zájezd k dispozici, bude klient kontaktován pracovníky cestovní agentury buď telefonicky, e-mailem případně formou SMS na klientem udané kontakty v objednávkovém formuláři. Pokud není možné z jakéhokoliv důvodu zájezd či jinou službu z oblasti cestovního ruchu realizovat, uvědomí cestovní agentura klienta o této skutečnosti.

2. Klient odpovídá za věcnou i formální správnost své objednávky, zejména za správné uvedení svých osobních údajů, termínů a dalších podmínek významných pro služby poptávané u cestovní agentury. Při zadání poptávky či objednávky je klient povinen uvést konkrétní požadavky na poptávané služby, stejně jako uplatnit případnou slevu. Klient bere na vědomí, že později uplatněné specifické požadavky či slevy není možné při poskytnutí služby zohlednit. Klient rovněž bere na vědomí a souhlasí s tím, že další, specifické požadavky na poptávanou službu mohou být zpoplatněny dodatečnými poplatky, které nebyly zahrnuty v základní ceně služby.

3. Cestovní agentura si vyhrazuje právo odmítnout objednávku, která obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje klienta. Dále je oprávněna odmítnout objednávku klienta, který opakovaně a bez důvodu nehradí sjednané zálohy či cenu objednané služby a opakovaně nezasílá podepsané dokumenty.

4. Jakmile je rezervace ze strany cestovní kanceláře potvrzena, zašle cestovní agentura klientovi návrh Smlouvy o prodeji služeb cestovního ruchu nebo Smlouvy o zájezdu, a to dohodnutým způsobem s klientem (e-mailem, faxem, odkazem na webový formuláři). Návrh smlouvy o zájezdu bude obsahovat údaje z objednávky zájezdu a rezervace provedené u pořadatele zájezdu a další informace týkající se vybraného zájezdu (a to včetně závazné ceny zájezdu a smluvních podmínek pořadatele zájezdu a certifikátu pojištění pořadatele proti úpadku, a dále informace od pořadatele o pasových a vízových požadavcích, lhůtách pro jejich vyřízení, a dále požadavky na zdravotní doklady potřebné pro cestu a pobyt).

5. Klient je povinen návrh smlouvy zkontrolovat, zda obsahuje všechny rezervované služby, potvrdit smlouvu podpisem a obratem zaslat dohodnutým způsobem zpět do cestovní agentury. Pro klienta je závazná doba platnosti rezervace a data splatnosti záloh a doplatků uvedené ve smlouvě. Objednávka zájezdu se pro zákazníka stává závaznou okamžikem uhrazení zálohy či ceny zájezdu na účet cestovní agentury, podpisem návrhu smlouvy o zájezdu nebo elektronickým potvrzením smlouvy o zájezdu.

6. Klient je povinen doručit cestovní agentuře kompletní smlouvu o zájezdu opatřenou jeho podpisem nebo elektronické potvrzení smlouvy o zájezdu spolu s dokladem o zaplacení ceny zájezdu před uplynutím doby platnosti rezervace, jinak rezervace zanikne, smlouva o zájezdu nebude uzavřena a v případě trvajícího zájmu o zájezd bude nutné provést novou rezervaci zájezdu, přičemž cestovní agentura nemůže zaručit platnost původní nabídky.

7. Smlouva o zájezdu vstupuje v platnost a v účinnost okamžikem, kdy ji potvrdí pořadatel zájezdu.

8. Klient bere na vědomí, že za poskytnutí služeb cestovního ruchu dle smlouvy o zájezdu nese odpovědnost výhradně pořadatel zájezdu dle svých obchodních podmínek, nikoli cestovní agentura, která není pořadatelem zájezdu, a proto neodpovídá za jeho řádnou a včasnou realizaci zájezdu a ani za další situace vzniklé v souvislosti se zájezdem.

9. Pokyny a informace související s nástupem na pobyt obdrží klient zpravidla 7 dnů před nástupem, pokud nebyl zájezd zakoupen méně dnů před nástupem nebo nebylo s klientem dohodnuto jinak. Pokyny jsou klientovi odeslány elektronicky formou emailu, případně poštou na adresu klienta.

Klient bere na vědomí, že:

          a) je povinen řídit se pokyny pořadatele zájezdu k nástupu na zájezd a dalšími instrukcemi vydanými pořadatelem v souvislosti se zakoupeným zájezdem, zejména je povinen dostavit se k nástupu na zájezd dle pokynů, tj. vždy s dostatečným předstihem a uzpůsobit tomu svoji individuální dopravu do místa nástupu na zájezd;

          b) je povinen písemně informovat cestovní agenturu, pokud nejpozději šest dnů před začátkem zájezdu pokyny od pořadatele zájezdu nebo cestovní agentury neobdrží;

          c) je plně zodpovědný za platnost svých cestovních dokladů a splnění vízových a devizových povinností.

 

PLATBA OBJEDNANÝCH SLUŽEB

1. Termíny splatnosti plateb jsou rozvrženy na základě podmínek pořádající cestovní kanceláře. Zpravidla při objednávce delší jak 1 měsíc do odjezdu činí 50% a 50% měsíc před nástupem, u zájezdů typu Last minute je požadována 100% platba okamžitě s podpisem smlouvy.

2. Platby je možno provádět převodem na účet nebo přímým vkladem na pobočce banky na daný účet. Číslo účtu a variabilní symbol jsou součástí pokynů, které obdrží klient spolu se smlouvou.

3. Cena služeb se má za uhrazenou v den připsání sjednané ceny na bankovní účet cestovní agentury nebo v den složení ceny služeb přímým vkladem na pobočce banky.  V případě přepočtu cizí měny na české koruny je přepočet proveden podle aktuálního kurzu Fio banky, ke dni vystavení faktury nebo zálohové faktury.

4. V případě, že klient zájezd hradí v jednotlivých splátkách (tj. záloha a doplatek, evt. doplatky) dle stanoveného platebního kalendáře pořadatele resp. Cestovní agentury a neuhradí-li splátku v souladu s dohodnutým platebním kalendářem, pak si cestovní agentura vyhrazuje právo zájezd objednaný u pořadatele zrušit, tak, aby dalším prodlením nevznikaly cestovní agentuře a klientovi další náklady spojené s nárůstem stornopoplatků. Záloha dosud klientem uhrazená bude použita na úhradu vzniklých stornopoplatků. O zrušení objednávky zájezdu, resp. odstoupení od smlouvy o zájezdu z důvodu neúhrady jednotlivých splátek bude klient bez zbytečného odkladu písemně informován. 

CENA ZÁJEZDU

1. Není-li stanoveno jinak, je cena zájezdu za osobu uváděná pořadatelem a na webových stránkách, vždy cena zájezdu za osobu ubytovanou ve dvoulůžkovém pokoji při obsazenosti pokoje dvěma osobami.  Cestovní agentura u pořadatele zájezdu vždy ověří aktuální cenu zájezdu pro samostatně cestující osobu resp. cenu ubytování v jednolůžkovém pokoji.

2. Nestanoví-li návrh smlouvy o zájezdu jinak, rozumí se cenou „za dítě“ cena platná pro dítě na jedné přistýlce v doprovodu dvou dospělých osob. Věkovou hranici dítěte určuje pořadatel zájezdu.

3. Je-li k zájezdu pořadatelem zájezdu nabízeno více možností slev, pak tyto jednotlivé slevy mezi sebou nelze sčítat, není-li ve smlouvě výslovně dohodnuto jinak. V tomto případě cestovní agentura doporučí klientovi pro něj nejvýhodnější slevu či kombinaci slev.

4. U zájezdů, které jsou tzv. „na vyžádání“ u pořadatele zájezdů, je cestovní agentura oprávněna od klienta požadovat složení zálohy až do výše 100% předpokládané ceny zájezdu. V případě neúspěšné rezervace takového zájezdu bude složená záloha vrácena klientovi zpět v plné výši bez zbytečného odkladu. Klient bere na vědomí, že v případě úspěšné rezervace takového zájezdu „na vyžádání“ u pořadatele, se po potvrzení rezervace pořadatelem stává rezervace „na vyžádání“ automaticky závaznou objednávkou a vztahují se na ni storno podmínky pořadatele.

5. Pořadatel může zvýšit cenu zájezdu z následujících důvodů:

zvýší-li se do jedenadvacátého dne před sjednaným okamžikem zahájení zájezdu

          a) cena za dopravu včetně cen pohonných hmot,

          b) platby spojené s dopravou, jako jsou letištní, přístavní či jiné poplatky zahrnuté v ceně zájezdu, nebo,

          c) směnný kurs české koruny použitý pro stanovení ceny zájezdu v průměru o více než 10 %. Odešle-li pořadatel oznámení o zvýšení ceny klientovi později než dvacátý první den před zahájením zájezdu, nemá zvýšení ceny právní účinky.

 

STORNO

1. Klient je oprávněn stornovat nezávaznou objednávku resp. rezervaci zájezdu nebo služeb bez stornopoplatků do okamžiku složení zálohy a podpisu smlouvy o zájezdu. Po podpisu smlouvy o zájezdu v případě zájezdu či smlouvy v případě jednotlivých služeb a úhradě zálohy či celé částky může klient odstoupit od smlouvy o zájezdu pouze dle storno podmínek pořadatele zájezdu resp. poskytovatelů služeb.

2. Storno zájezdu oznámí klient cestovní agentuře písemně a cestovní agentura následně učiní všechny kroky pro řádný proces stornování zájezdu. Cestovní kanceláři nebo organizátorovi zájezdu náleží stornopoplatek dle jejich Všeobecných podmínek, které jsou vždy přílohou ke smlouvě o zájezdu.

3. Pro stanovení výše stornopoplatku, je rozhodující čas doručení odstoupení pořadateli zájezdu resp. poskytovateli služeb

4. Zrušit zájezd je cestovní agentura oprávněna před zahájením zájezdu při nenaplnění minimálního počtu osob nutných pro realizaci takového zájezdu ve lhůtě uvedené na smlouvě o zájezdu, pokud bude z tohoto důvodu zájezd zrušen. V takovém případě bude klient bez zbytečného odkladu informován a bude mu nabídnuta změna smlouvy o zájezdu. V případě, že klient neakceptuje změnu smlouvy o zájezdu, bude klientovi vrácena jím uhrazená částka, klientovi však nevzniká nárok na náhradu škody.

5. Cestovní agentura má dále právo zrušit zájezd nebo jednotlivé služby v důsledku neodvratitelné události, které nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na cestovní agentuře rozumně požadovat.

 

Tyto obchodní podmínky se nevztahují na:

1. práva a povinnosti mezi klientem a pořadatelem zájezdu při poskytování zájezdu dle smlouvy o zájezdu uzavřené prostřednictvím cestovní agentury. Uvedené vztahy se řídí podmínkami daného pořadatele zájezdu.

2. vztahy mezi klientem a pojišťovnou, a to ani v případě sjednání pojištění prostřednictvím cestovní agentury. Klient je povinen se seznámit s pojistnou smlouvou včetně všeobecných pojistných podmínek a v případě potřeby se obracet přímo na pojišťovnu.