Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Prohlášení k ochraně osobních údajů.

Provozovatelem internetových stránek www.viatravel.cz (dále jen „internetové stránky“) a zároveň správcem osobních údajů je společnost DK TRAVEL s.r.o., se sídlem V uličce 137, 294 43 Vlkava, IČO: 058 12 810, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, pod spis. zn. 271241 (dále jen „VIA TRAVEL“ )

V souvislosti s novým nařízením o ochraně osobních údajů, který představuje nový právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru s cílem hájit co nejvíce práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty včetně osobních údajů, budou Vámi poskytnuté údaje (prostřednictvím e-mailu nebo kontaktního či poptávkového formuláře) sloužit výhradně ke zpracování Vašeho požadavku. Respektujeme soukromí všech osob, které navštíví naše webové stránky a dbáme na ochranu Vašeho soukromého a osobního života. Zpracování Vašich osobních údajů probíhá v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Upozorňujeme, že Vašim vstupem na webovou stránku VIA TRAVEL se na našem serveru ukládají informace o vstupu (datum, čas, prohlížená stránka). Tyto informace však slouží výhradně ke statistickým účelům a vyhodnocení jsou prováděna zcela anonimně a slouží pouze pro účely zlepšování naší nabídky a tyto informace nejsou poskytovány žádným třetím osobám. 

Co jsou osobní údaje, shromažďování osobních údajů a jejich účel

Osobními údaji jsou veškeré informace o fyzické osobě, jako je např. jméno, příjmení, datum narození, bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo, nebo IP adresa.

Tyto osobní údaje jsou u nás shromažďovány a ukládány  pouze v případech, že nám tyto údaje dobrovolně poskytnete resp., pokud jsou tyto údaje nezbytné k poskytnutí služby spojené s naší činností, především při poptávce zájezdu či jiných služeb cestovního ruchu, ale i při vyplnění kontaktního formuláře, při účasti ve výherní hře, při odebírání newsletteru, nebo při účasti na anketách.  Osobní údaje zpracováváme také k ochraně našich oprávněných zájmů (vyřizování Vašich stížností či námitek, atd.). Poskytnutí těchto údajů není smluvním ani zákonným požadavkem, údaje však potřebujeme zpracovávat pro řádné vyřízení stížnosti či námitky.  

V případě platby bankovním převodem nebo kreditní kartou jsou zapotřebí další údaje, a to o čísle Vašeho bankovního konta, dále typu kreditní karty (číslo kreditní karty, datum platnosti a ověřovací číslo na zadní straně). Zadáním těchto údajů souhlasíte s jejich uložením. Vaše údaje budou podle ustanovení ochrany osobních údajů důvěrně zpracovány a internetem přeneseny pomocí kódovacího protokolu SSL (Secure Socket Layer).

Upozorňujeme na to, že vaše osobní údaje mohou být pro účely plnění smlouvy o zájezdu v nezbytném rozsahu poskytnuty též dodavatelům cestovní kanceláře (zejména hotelům, přepravním společnostem, delegátům, zastupujícím agenturám v destinaci, pojišťovně, autopůjčovnám). Identifikační údaje o těchto dodavatelích jsou uvedeny ve smlouvě o zájezdu, pokynech k zájezdu, případně je obdrží zákazník nejpozději během zájezdu. 

Zpracování osobních údajů 

V této souvislosti jsme povinni Vás informovat, že zpracováváme a ukládáme pouze nezbytně nutné údaje, které vedou k naplnění a k účelu poskytnutí služeb VIA TRAVEL. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány manuálně i automatizovaným způsobem. VIA TRAVEL učinila všechna potřebná technická a bezpečnostní opatření v zájmu ochrany Vámi poskytnutých osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich přenosu, změně či ztrátě nebo k jinému možnému zneužití.

Veškeré osoby, které přijdou do styku s osobními údaji při plnění svých pracovních nebo smluvních povinností, jsou vázány povinností mlčenlivosti o všech Vašich osobních údajích. Tato povinnost trvá neomezeně i po skončení pracovně-právního nebo jiného smluvního vztahu.

Pokud v rámci uskutečnění rezervace nebo odběru newsletteru budete souhlasit s tím, že vaše údaje budou předány dále pro účely reklamy a jiných nabídek, vaše údaje uložíme a zpracujeme nebo tím pověříme subjekt, který se zavázal ochranu vašich údajů dodržovat. Vaše údaje neposkytujeme třetím subjektům. 

Doba zpracovávání osobních údajů

Poskytnuté osobní údaje jsou VIA TRAVEL zpracovávány pouze po nezbytně nutnou dobu. V případě zpracování Vašich osobních údajů pro účely plnění smlouvy, zpracováváme tyto osobní údaje po dobu trvání příslušné smlouvy a dále tři roky od jejího ukončení. Osobní údaje zpracovávané za účelem našich oprávněných zájmů, zpracováváme pouze po dobu vyřizování Vašich stížností, námitek a jiných žádostí. 

Souhlas, právo kontroly při zpracování a odvolání osobních údajů 

Tím, že nám poskytnete své osobní údaje, akceptujete toto Prohlášení a berete na vědomí, že můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje způsobem a pro účely uvedeném v tomto prohlášení. Pokud s tímto prohlášením nesouhlasíte, neposkytujte nám prosím své osobní údaje. 

Tímto prohlášením berete na vědomí, že VIA TRAVEL může zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa, za účelem zasílání obchodních sdělení. Obchodní sdělení je VIA TRAVEL  oprávněna zasílat formou SMS, MMS, elektronické pošty, poštou či sdělovat telefonicky. Proti zasílání obchodních sdělení můžete vznést kdykoliv námitku, a to buď na adrese VIA TRAVEL nebo e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu: info@viatravel.cz. V tomto případě Vám nebude VIA TRAVEL dále zasílat obchodní sdělení, ani jinak zpracovávat Vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu.

Při rezervaci zájezdu platí přiměřeně toto Prohlášení i ve vztahu k osobám, v jejichž prospěch smlouvu o zájezdu uzavíráte (spolucestující). Uzavřením smlouvy o zájezdu prohlašujete, že jste oprávněni souhlasy za spolucestující osoby udělit, a to ať už na základě smluvního či jiného zastoupení.

Toto prohlášení není platné pro jiné subjekty, internetové stránky, ani pro další třetí strany, a to ani v případě, že by jejich internetové stránky byly propojeny s naší internetovou stránkou. VIA TRAVEL nemá vliv na to, zda provozovatelé jiných internetových stránek ustanovení o ochraně osobních údajů dodržují.

Při zpracování a nakládání s Vašimi osobními údaji, máte oprávnění :

- požadovat přístup k osobním údajům týkajících se Vaší osoby;

- požadovat opravu nebo výmaz osobních údajů;

- vznášet námitky proti zpracování osobních údajů, jakož i práva na přenositelnost údajů;

- podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7; www.uoou.cz;

- žádat  potvrzení o tom, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány. V případě zpracovávání Vašich údajů můžete požadovat vydání kopie o zpracovávaných osobních údajů (zejména za jakým účelem jsou osobní údaje zpracovávány, v jaké kategorii jsou Vaše osobních údaje zpracovávány, příjemci nebo kategorie příjemců, kterým Vaše osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny; plánovaná doba po kterou budou Vaše osobní údaje uloženy, existenci práva požadovat opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů nebo omezení zpracování osobních údajů či vznést námitku proti tomuto zpracování; právo podat stížnost u dozorového úřadu; 

- požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů : 

  • pokud například popíráte přesnost svých osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom ověřili přesnost Vašich osobních údajů
  • Zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní, ale odmítáte výmaz těchto údajů a místo toho žádáte o omezení jejich použití
  • Osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
  • Vznesli jste námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.
Mazání nebo zablokování vašich údajů.

Na smazání údajů se za určitých okolností mohou vztahovat určité zákonné předpisy týkající se hlavně údajů poskytnutých pro účetní účely. Údaje budou vymazány, pokud jejich uložení není z výše uvedených důvodů již více zapotřebí. Kromě toho můžete kdykoli podat odvolání proti ukládání vašich osobních údajů – pokud tomu nebrání smluvní nebo  zákonné důvody.  

Vaše osobní můžeme na základě níže uvedených právních důvodů použít zejména k následujícím účelům:
  • k plnění smlouvy o zájezdu nebo jiné smlouvy; 
  • ke zpracování Vaší žádosti/ poptávky, k odpovědi na Vaše dotazy prostřednictvím emailu nebo telefonu; 
  • ke komunikaci prostřednictvím online chatu na našich internetových stránkách;
  • k poskytnutí služeb, o které jste požádali;
  • k zasílání informací o našich nabídkách, novinkách, událostech (newslettery či jiné publikace);
  • k vyhodnocení využití našich služeb a služeb pořádající CK;

Proti dalšímu využívání vašich osobních údajů pro reklamní účely se můžete kdykoli odvolat písemnou formou, zasláním poštovní zásilky na adresu DK TRAVEL s r.o., V uličce 137, 294 43 Vlkava nebo e‑mailem na info@viatravel.cz

Po přijetí vašeho odvolání vám bude okamžitě pozastaveno zasílání jakékoli reklamy včetně našeho katalogu. 

Newsletter

Příležitostně Vás budeme informovat o našich nabídkách a službách a nabídkách a službách našich partnerů, a k tomu využíváme Vaše osobní údaje. Pokud si to nepřejete, můžete na výše uvedenou adresu podat proti tomuto odvolání.

Informace, tzv. newsletter, vám zasíláme výhradně na základě vašeho aktivního souhlasu. Odebírání newsletterů, můžete kdykoli zrušit, pokud napíšete na e-mailovou adresu: info@viatravel.cz nebo klepnete na odkaz zrušení odběru, který je uveden na konci každého newsletteru.

Používání souborů cookie

Abychom mohli neustále zlepšovat naše služby, využívají naše webové stránky tzv. soubory „cookie“. Soubory cookie jsou textové soubory, které prohlížeč ukládá na vašem pevném disku. Tyto soubory obsahují informace o tom, jaké weby jste navštívili a jaké reklamní prostředky jste si prohlédli. Soubory cookie však nikdy neumožňují zjištění osobních údajů jakými je např. jméno, adresa, e-mailová adresa a pod. Tato data využíváme např. k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti. Váš prohlížeč nevyžaduje žádné speciální nastavení, aby tyto soubory cookie byly ve vašem počítači uloženy. Prohlížeč akceptuje soubory cookie ve standardních nastaveních a ukládá je například v seznamu „Temporary Internet Files“ (dočasné internetové soubory), protože nepředstavují žádné bezpečnostní riziko.

V případě, že nesouhlasíte s využíváním souborů cookie na našich stránkách, můžete pomocí nastavení svého prohlížeče ukládání souborů cookie zakázat. Deaktivujte tuto funkci v prohlížeči. Bližší informace naleznete v nápovědě Vašehp prohlížeče. Upozorňujeme však na to, že vypnutí souborů cookie může omezit prohlížení a používání webové stránky a jejích služeb.

Widgety sociálních sítí 

Na našich internetových stránkách využíváme widgety sociálních sítí InstagramFacebook . Tyto aplikace mohou sbírat a využívat informace o Vašem využití našich stránek. Jakékoliv osobní informace, které poskytnete prostřednictvím těchto aplikací, mohou být využity poskytovateli těchto služeb. Zpracování těchto údajů se řídí podmínkami těchto společností, VIA TRAVEL nenese žádnou odpovědnost za rozsah, způsob a účel zpracování údajů ze strany poskytovatelů těchto aplikací.

Google Analytics 

Vaši IP adresu nepoužíváme s úmyslem identifikovat vaši osobu, ale za účelem shromažďování údajů, mj. o provozu internetu. Tyto informace jsou vyhodnocovány službou Google Analytics www.google.com/analytics. Tato webová stránka využívá nástroje služby Google Analytics, webovou digitální analýzu společnosti Google Inc. (dále jen „Google“). Google Analytics používá tzv. soubory „cookie“, textové soubory, které jsou ukládány na vašem počítači, a které umožňují analýzu používání webových stránek. Informace o vašem používání této webové stránky (včetně vaší IP adresy) vytvořené souborem cookie jsou prostřednictvím společnosti Google přenášeny a ukládány na server v USA. Google využívá tyto informace za účelem vyhodnocení vašeho používání dané webové lokality, vyhotovení reportů/hlášení pro provozovatele webových stránek o aktivitách jejich webové stránky a za účelem rozšíření služeb spojených s používáním webových stránek a internetu. Google může tyto informace případně posílat i třetím osobám, pokud to je zákonně předepsáno nebo pokud jsou třetí osoby pověřené společností Google zpracováním těchto údajů. Společnost Google nevytvoří v žádném případě propojení vaší IP adresy s ostatními, jinými údaji z Google. Instalaci souborů cookie můžete zabránit příslušnými nastaveními softwaru prohlížeče. Upozorňujeme však na to, že v tomto případě nebudete pravděpodobně moci v plném rozsahu využít všechny funkce této webové stránky. Používáním této webové stránky souhlasíte se zpracováním shromážděných údajů společností Google způsobem, formou, jakož i za účelem popsaným výše.

Naše webová stránka využívá funkci anonymizace službou Google Analytics. IP adresy jsou takto ukládány a zpracovány pouze ve zkrácené formě, a tím není možné přiřazení k osobě.